SPEC

Stowarzyszenie na rzecz promocji
kształcenia zawodowego
i technologii informatycznych

KRS 0000415025

STATUT

Stowarzyszenia na rzecz promocji kształcenia zawodowego i technologii informatycznych
„SPEC”

(tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 26.03. 2018r.)

Preambuła

Stowarzyszenie na rzecz promocji edukacji zawodowej, rozwijania kreatywności, wykorzystywania technologii informatycznych, samokształcenia.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie na rzecz promocji kształcenia zawodowego i technologii informatycznych „SPEC” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie prawa polskiego, głównie na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowieniach niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie na rzecz promocji kształcenia zawodowego i technologii informatycznych może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „SPEC”


§ 2.


Siedzibą Stowarzyszenia miasto Rybnik.


§ 3.


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rybnik i powiatu rybnickiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§ 4.


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.


§ 5.


1. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie może powoływać biura.
2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


§ 6.


1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Majątek stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową w zakresie pożytku publicznego.


§ 7.


1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
2. Prawo do używania nazwy oraz symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Sponsorzy